I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Postanowienia wprowadzające

1.1          Regulamin niniejszy określa warunki korzystania ze strony internetowej academy.fibaro.com wraz z podstronami oraz subdomenami.

1.2          Każdy użytkownik zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu. Przed założeniem konta na stronie internetowej Fibaro Academy należy uważnie przeczytać Regulamin.

1.3          Regulamin stosuje się do wszelkich usług strony internetowej Fibaro Academy, chyba że przepisy szczególne mające zastosowanie do konkretnych usług dostępnych na stronie internetowej Fibaro Academy stanowią inaczej.

1.4          Strona internetowa Fibaro Academy administrowana jest przez FIBAR GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-421) przy ul. Lotniczej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000553265, NIP 7811858097, REGON 30159566400000, o kapitale zakładowym w wysokości 1.182.100,00 złotych, wpłaconym w całości.

1.5          Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

2.        Definicje

2.1          Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej Fibaro Academy znajdujący się w domenie: academy.fibaro.com wraz z podstronami oraz subdomenami („strona internetowa Fibaro Academy”) obowiązujący na stronie internetowej Fibaro Academy.

2.2          Usługodawca – FIibar Group S.A z siedzibą w Poznaniu (60-421) przy ul. Lotniczej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000553265, NIP 7811858097, REGON 30159566400000, o kapitale zakładowym w wysokości 1.182.100,00 złotych, wpłaconym w całości.

2.3          Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, będąca uczestnikiem praktycznego kursu dla instalatorów organizowanego przez Fibar Group S.A, która pomyślnie stworzy Konto na stronie internetowej Fibaro Academy w sposób określony w  Regulaminie.

2.4          Konto – przestrzeń na stronie internetowej Fibaro Academy udostępniona Użytkownikom, przeznaczona do użytku funkcji strony internetowej Fibaro Academy.

2.5          Login – indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika strony internetowej Fibaro Academy, stworzona automatycznie składająca się z adresu e-mail, nazwiska i pierwszej litery imienia Użytkownika.

2.6          Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

2.7          Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

II. INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ FIBARO ACADEMY I JEJ USŁUGACH

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.        Informacje o tematyce strony internetowej Fibaro Academy i jej Usługach

1.1          Strona internetowa Fibaro Academy umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z ofertą produktową Usługodawcy, uzyskanie i skonsolidowanie specjalistycznej wiedzy na temat produkowanych urządzeń i serwisów, w tym w szczególności zasad ich działania, prawidłowej obsługi i dobrych praktyk instalacji, konfiguracji i sprzedaży. Informacje te przekazywane są w formie kursów, podzielonych na moduły, które dzielą się na lekcje. Informacje te przekazywane są w formie tekstowej, grafiki lub filmu.

1.2          Po pomyślnym zakończeniu każdego kolejnego praktycznego kursu dla instalatorów zorganizowanego przez Usługodawcę, o którym mowa w pkt. III 1.2 Regulaminu, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do kolejnych dodatkowych kursów odpowiadających poziomem zaawansowania poziomowi wiedzy Użytkownika zdobytej podczas praktycznych kursów dla instalatorów.

1.3          Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia treści dostępnych w poszczególnych lekcjach, do których Użytkownik uzyskał dostęp na zasadach określonych w pkt. 1.2 powyżej. Za świadczenie Usług dostępu do lekcji w ramach kursów, o których mowa powyżej, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat.

 

2.        Wymagania techniczne

2.1          Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług i właściwego funkcjonowania strony internetowej Fibaro Academy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się użytkowanie najnowszych wersji wyszukiwarek internetowych z włączoną funkcją „cookies”).

2.2          Poprzez właściwe funkcjonowanie strony internetowej Fibaro Academy rozumie się jej właściwe wyświetlanie w wyszukiwarce internetowej, jak też bezpieczeństwo danych Użytkowników zapisanych na Kontach Użytkowników. Jeżeli Użytkownik nie spełnia powyższych wymogów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w razie niewłaściwego działania strony internetowej Fibaro Academy.

2.3          Strona internetowa Fibaro Academy oparta jest na technologii „cookies”. Zasady używania plików „cookies” zostały włączone do Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: www.fibaro.com/en/privacy-policy.

2.4          Powiadomienia dotyczące użytkowania strony internetowej Fibaro Academy wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji na praktyczny kurs dla instalatorów, o którym mowa w pkt. III 1.2 Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest podać ważny i poprawny adres e-mail.

 

III. REJESTRACJA, DEZAKTYWACJA KONTA

1.        Rejestracja na stronie internetowej Fibaro Academy

1.1         Rejestracja na stronie internetowej Fibaro Academy jest bezpłatna.

1.2          Rejestracja na stronie internetowej Fibaro Academy i utworzenie Konta dokonywane są automatycznie, wraz z rejestracją Użytkownika na praktyczny kurs dla instalatorów na stronie: www.fibaro.com/pl/events/szkolenia-dla-instalatorow/.

1.3          Rejestracja Użytkownika na praktyczny kurs dla instalatorów oraz rejestracja na stronie internetowej Fibaro Academy jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności.

1.4          Rejestracja na stronie internetowej Fibaro Academy może być dokonana tylko przez pełnoletnią osobę fizyczną, będącą uczestnikiem praktycznego kursu dla instalatorów zorganizowanego przez Usługodawcę.

1.5          Dla rejestracji i korzystania ze strony internetowej Fibaro Academy Użytkownik musi spełnić wymogi techniczne sprecyzowane w pkt. II 2 Regulaminu oraz posiadać dostęp do swojej skrzynki e-mail.

1.6          Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto. Zabronione jest udostępnianie Konta innym osobom.

1.7          Informacja o stworzeniu Konta Użytkownika, zawierająca szczegóły logowania i informacje o możliwości zresetowania hasła do Konta wysyłana jest przez Usługodawcę drogą mailową na podany w  trakcie rejestracji adres mailowy.

 

2.        Dezaktywacja Konta

2.1          Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się, tj. dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez Użytkownika podczas rejestracji na adres [email protected]. Usługodawca dezaktywuje Konto danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

2.2          Ponadto, dezaktywacja Konta, zablokowanie Konta lub dostępu do poszczególnych Usług może zostać spowodowana naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności w razie podania danych niezgodnych z prawdą, naruszenia praw innych Użytkowników,  Usługodawcy, lub podmiotów trzecich.

2.3          Decyzja Usługodawcy w zakresie dezaktywacji Konta przekazywana jest Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dezaktywacja konta Użytkownika lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje dalszą niemożnością świadczenia Usług.

2.4          W razie zablokowania Konta lub dostępu do poszczególnych Usług, Usługodawca poinformuje drogą mailową Użytkownika o przyczynach oraz okresie dokonanej blokady oraz, że w razie ponownego naruszenia Regulaminu, Konto Użytkownika zostanie dezaktywowane bez ponownych zawiadomień. Usługodawca odblokuje Konto lub Usługi po wygaśnięciu terminu dokonanej blokady.

2.5          Usługodawca uprawniony jest do dezaktywacji Konta Użytkownika między innymi jeżeli:

2.5.1 Użytkownik nie zaloguje się na stronie w okresie 12 miesięcy od ostatniego logowania;

2.5.2   Użytkownik ma więcej niż jedno Konto – w takim wypadku wszystkie Konta Użytkownika mogą zostać  dezaktywowane;

2.5.3   Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu.

 

IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. po zarejestrowaniu lub zalogowaniu.

2.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

2.1.        wyrejestrowania się lub wylogowania się ze strony internetowej Fibaro Academy przez Użytkownika,

2.2.        decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana w szczególności:

2.2.1.     naruszeniami postanowień Regulaminu przez Użytkownika,

2.2.2.     odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi,

2.2.3.     problemami technicznymi po stronie Użytkownika, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1.        Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2.        Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby strona internetowa Fibaro Academy funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu strony internetowej Fibaro Academy mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie internetowej Fibaro Academy.

3.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

3.1.         zmiany parametrów Kont;

3.2.         zmiany cech użytkowych i możliwości strony internetowej Fibaro Academy, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności;

3.3.         okresowego wyłączenia strony internetowej Fibaro Academy bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;

3.4          usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów strony internetowej Fibaro Academy lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie internetowej Fibaro Academy;

3.5.         zaprzestania świadczenia Usług w ramach strony internetowej Fibaro Academy w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

4.        Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Fibaro Academy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad Regulaminu. Korzystając ze strony internetowej Fibaro Academy, Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta). Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:

4.1.         powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie strony internetowej Fibaro Academy, w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze strony internetowej Fibaro Academy przez innych Użytkowników;

4.2.         aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

4.3.         powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

4.4.         niepodszywania się pod inne osoby;

4.5.         powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem strony internetowej Fibaro Academy.

5.        Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na stronie internetowej Fibaro Academy i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

6.        Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

VI. DANE OSOBOWE

1.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu prawidłowego stworzenia Konta wymagane jest podanie poniższych danych osobowych w formularzu rejestracji na praktyczny kurs dla instalatorów:

1.1          imię i nazwisko

1.2          adres e-mail

1.3          numer telefonu

1.4          numer identyfikacji podatkowej NIP

1.5         nazwa firmy

1.6         branża (do wyboru z listy)

2.        Dane osobowe Użytkownika strony internetowej Fibaro Academy będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania i w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

3.        Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FIBAR GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-421) przy ul. Lotniczej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000553265, NIP 7811858097, REGON 30159566400000, o kapitale zakładowym w wysokości 1.182.100,00 złotych, wpłaconym w całości.

4.        Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).

5.        Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Usługodawcy na adres ul. Lotniczej 1, 60-421 Poznań lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: [email protected]. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony internetowej Fibaro Academy: (i) wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, (ii) wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub (iii) wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji strony internetowej Fibaro Academy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

3.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie plików pobieranych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Fibaro Academy ani za skutki pobrania lub zainstalowania przez Użytkowników plików pobieranych za pośrednictwem strony internetowej Fibaro Academy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisy Użytkowników i udostępniane pliki. Treści te nie pochodzą od Usługodawcy.

4.        Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników, niezgodnie z celem działania strony internetowej Fibaro Academy lub szkodliwe dla Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.

5.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści lub plików przez Użytkowników lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne treści lub pliki lub wizerunek osoby trzeciej.

6.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

7.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.        Wszelkie materiały znajdujące się w zasobach strony internetowej Fibaro Academy, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, oznaczenia, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2.        Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w pkt. 1 powyżej w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty; umieszczanie odesłań do w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów strony internetowej Fibaro Academy; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

3.        Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie internetowej Fibaro Academy, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.        Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Fibaro Academy.

2.        Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

3.        Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.        Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w reklamacji.

5.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.).

6.        Pomoc dotyczącą funkcjonowania strony internetowej Fibaro Academy można pod adresem e-mail: [email protected]

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany zasad korzystania ze strony internetowej Fibaro Academy oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej Fibaro Academy. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Fibaro Academy po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.

2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na stronie internetowej Fibaro Academy treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych na stronie internetowej Fibaro Academy, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści ze strony internetowej Fibaro Academy.

3.        W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

4.        Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

5.        Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Fibaro Academy jest prawo polskie.

6.        Wszelkie uwagi w zakresie Regulaminu należy kierować listownie na adres siedziby Usługodawcy, bądź za pomocą e-mail na adres e-mail: [email protected].

7.        Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Fibaro Academy w formie, która pozwala na jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest również w wersji wydrukowanej w Fibar Group S.A., ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań.

8.        Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2018r.